Statut Stowarzyszenia Didżejów Licencjonowanych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 

 1. Stowarzyszenie Didżejów Licencjonowanych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu, a także uchwał Władz Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie, po spełnieniu warunków przewidzianych prawem, może wystąpić o wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec czego niniejszy Statut zawiera postanowienia spełniające wymogi tejże ustawy.
 4. Zarząd Stowarzyszenia, po dokonaniu oceny działalności Stowarzyszenia oraz upewnieniu się, że jego struktury odpowiadają wymogom stawianym organizacjom pożytku publicznego, po uprzednim podjęciu uchwały w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego w formie nieodpłatnej albo w formie odpłatnej, podejmuje odpowiednie kroki w celu dokonania wpisu Stowarzyszenia w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego. Działanie to nie wymaga zmiany treści Statutu Stowarzyszenia.

 

§ 2. 

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.
 7. Stowarzyszenie posiada, dla celów wymiany informacji z Członkami, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach z Członkami, adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej winien być umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia, a obowiązek jego aktualizacji spoczywa na Zarządzie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§ 3.

 1. Celami Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zadań publicznych, wskazanych w ust. 2 poniżej, są:
  1. integracja środowiska didżejów na różnych polach;
  2. podnoszenie umiejętności i kompetencji didżejów, zarówno w zakresie warsztatu zawodowego, jak i w zakresie innych obszarów wiedzy i umiejętności;
  3. weryfikacja umiejętności i kompetencji didżejów jako artystów muzycznych; 
  4. wspieranie środowiska didżejów, a w szczególności Członków Stowarzyszenia, na różnych polach, między innymi poprzez wsparcie prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe;
  5. wspieranie podmiotów szkolących didżejów w zakresie podnoszenia warsztatu zawodowego didżejów, jak i innych obszarów ich wiedzy i umiejętności;
  6. rozwijanie i promocja kultury muzycznej oraz sztuki tworzonej przez didżejów, ze szczególnym uwzględnieniem polskich twórców;
  7. działalność charytatywna w obszarze środowiska didżejów.
 1. Stowarzyszenie wykonuje zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

§ 4. 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
  1. organizowanie wydarzeń artystycznych, festiwali, koncertów, konferencji, konkursów, kursów, odczytów, otwartych dyskusji, prezentacji, seminariów, spotkań, warsztatów, wykładów, wystaw, zjazdów oraz aukcji;
  2. zapewnianie lub rekomendowanie specjalistów/osób szkolących, które będą prowadziły zajęcia w ramach organizowanych przez inne podmioty szkoleń w zakresie podnoszenia warsztatu zawodowego, jak i innych obszarów wiedzy i umiejętności didżejów.
  3. podejmowanie działalności wydawniczej i medialnej, polegającej na prowadzeniu portali internetowych, wydawnictw prasowych, radiowych i telewizyjnych, związanych z celami Stowarzyszenia;
  4. przygotowywanie materiałów i opracowań (zbiorów dokumentów, podręczników, informatorów, filmów itp.);
  5. współpracę oraz wsparcie instytucji kulturalnych;
  6. współpracę z organami władzy publicznej różnego szczebla;
  7. współpracę z organizacjami zbiorowego zarządzania;
  8. współpracę z instytucjami zagranicznymi;
  9. organizowanie zbiórek charytatywnych, mogących służyć realizacji celów Stowarzyszenia;
  10. udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, mającym podobne cele statutowe;
  11. prowadzenie konsultacji dla podmiotów zarówno komercyjnych jak i non-profit;
  12. finansowanie staży krajowych i zagranicznych;
  13. wspieranie inicjatyw osób fizycznych i prawnych oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie;
  14. przeprowadzanie egzaminów kwalifikujących do posiadania Licencji DJ-a;
  15. wydawanie Licencji DJ-a.
 1. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie będzie prowadzona w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

§ 5. 

 1. Stowarzyszenie organizuje system potwierdzania umiejętności i wiedzy poprzez przyznawanie certyfikatów zawodowych (Licencji DJ-a), określany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W celu weryfikacji umiejętności i wiedzy poprzez przyznawanie Licencji DJ-a, Zarząd powołuje Komisję Licencyjną, składającą się z przedstawicieli podmiotów, które prowadzą w Polsce działalność szkoleniową w zakresie podnoszenia warsztatu zawodowego, jak i innych obszarów wiedzy i umiejętności didżejów.
 3. Wymagania kwalifikacyjne, określające zakres umiejętności, kompetencji i wiedzy, niezbędnych do uzyskania certyfikatu zawodowego didżeja ustala Zarząd Stowarzyszenia w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności odbywa się podczas egzaminów, przeprowadzanych zgodnie ze standardami ustalanymi uchwałą Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Powołana przez Zarząd Komisja Licencyjna będzie mogła nadać Licencję DJ-a bez sprawdzania poziomu umiejętności i wiedzy, w przypadku uznania konkretnego twórcy lub artysty didżeja za posiadającego wybitny dorobek artystyczny.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6.

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie założyciele oraz Członkowie przyjęci do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu (dalej jako „Członkowie Zwyczajni”);
 2. Członkowie Honorowi;
 3. Członkowie Wspierający;
 4. Członkowie Sympatycy.

 

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia, za wyjątkiem Członków Wspierających, mogą być osoby fizyczne będące obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
  1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych; oraz 
  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych, Członków Sympatyków i Członków Wspierających decyduje Zarząd, o przyjęciu w poczet Członków Honorowych decyduje Walne Zebranie.
 2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko twórca, artysta didżej, profesjonalnie zajmujący się wykonywaniem zawodu didżeja, posiadający Licencję DJ-a, wydaną przez Stowarzyszenie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych osoby fizycznej, niespełniającej kryteriów wymienionych w ust. 3 powyżej, o ile decyzja taka nie wpłynie negatywnie na rozwój i realizację celów Stowarzyszenia. 
 4. Przyjęcia nowych Członków Zarząd Stowarzyszenia dokonuje uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. W razie odmowy przyjęcia w poczet Członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia, odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 6. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne, których prawa określone są w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz innych przepisach prawa. W razie odmowy przyjęcia w poczet Członków Wspierających, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia, odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 8.

 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, przy czym małoletni w wieku od 16 do 18 lat nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego; 
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, przy czym małoletni w wieku od 16 do 18 lat nie mają głosu stanowiącego w Walnym Zebraniu;
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
  5. korzystać z wszelkich udogodnień wypracowanych przez Stowarzyszenie dla dobra ogólnego Członków Stowarzyszenia;
  6. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek członkowskich;
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia;
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;
  5. posiadania, dla celów wymiany informacji ze Stowarzyszeniem, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach ze Stowarzyszeniem oraz wszelkimi jego organami, adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej powinien być zgłoszony wraz z deklaracją członkowską kandydata, a obowiązek jego niezwłocznej aktualizacji spoczywa na Członku Zwyczajnym, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

 

§ 9.

 1. Członek Honorowy ma prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego, przy czym:
  1. nie ma czynnych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia;
  2. nie ma prawa uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu;
  3. zwolniony jest z czynnego uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia;
  4. zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 1. Członek Sympatyk ma następujące prawa i obowiązki: 
  1. prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
  2. prawo korzystania z wszelkich udogodnień wypracowanych przez Stowarzyszenie dla dobra ogólnego Członków;
  3. obowiązek przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. obowiązek dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;
  5. obowiązek posiadania, dla celów wymiany informacji ze Stowarzyszeniem, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach ze Stowarzyszeniem oraz wszelkimi jego organami, adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej powinien być zgłoszony wraz z deklaracją członkowską kandydata, a obowiązek jego niezwłocznej aktualizacji spoczywa na Członku, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.
 1. W kwestiach dotyczących Członków Honorowych i Członków Sympatyków, nieuregulowanych w ust. 1 i 2 powyżej, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia dotyczące Członków Zwyczajnych.
 2. Członek Wspierający ma prawo do: 
  1. brania udziału z głosem doradczym (bez głosu stanowiącego) w pracach Stowarzyszenia; 
  2. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego organów, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa lub istotny interes Stowarzyszenia;
  3. zgłaszania do Organów Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań;
  4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 1. Członek Wspierający zobowiązany jest do: 
  1. regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie;
  2. brania udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  3. przestrzegania przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 10.

 1. Członkostwo Członka Zwyczajnego w Stowarzyszeniu ustaje z mocy Statutu na skutek: 
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia;
  2. śmierci Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia;
  3. skreślenia z listy Członków Zwyczajnychz powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy;
  4. prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym;
  5. prawomocnego skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego o znamionach sprzecznych z celami statutowymi i sposobem działania Stowarzyszenia;
  6. utraty pełnej zdolność do czynności prawnych.
 1. Członkostwo Członka Wspierającego ustaje z mocy Statutu na skutek:
  1. skreślenia z powodu niewywiązywania się z zobowiązań zawartych w deklaracji;
  2. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu jest równoznaczne z ustaniem wszelkich funkcji w organach Stowarzyszenia.
 2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek z ust. 1 albo 2, Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia.
 3. Osoba fizyczna lub osoba prawna skreślona z listy Członków Zwyczajnych albo Członków Wspierających ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 11.

 1. Władzami (Organami) Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków, zwane „Walnym Zebraniem”;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tego organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Walne Zebranie

 

§ 12.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału na Walnym Zebraniu mają wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
  1. Zwyczajne;
  2. Nadzwyczajne. 
 3. Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd. 
 4. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, w celu m.in. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny działalności Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Zebranie co pięć lat w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, jak i w celu wyłonienia nowych władz Stowarzyszenia. 
 5. Porządek Zebrania ustala Zarząd. 
 6. Walne Zebrania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w przypadkach określonych w Statucie, a także gdy Organy lub osoby do tego uprawnione uznają to za wskazane. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia żądania. 
 8. Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli uzna to za wskazane. 
 9. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 10. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła ich w terminach określonych w Statucie. Co do terminu i miejsca zwołania Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio postanowienia o zwołaniu Walnego Zebrania przez Zarząd. 
 11. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz pisemnie listem poleconym, przesyłając w załączeniu proponowany porządek obrad lub w formie elektronicznej, przy czym do uznania powiadomienia elektronicznego za dokonane skutecznie jest wymagane otrzymanie przez wysyłającego informacji potwierdzającej otrzymanie przez odbiorcę wiadomości e-mail. 
 12. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do jego reprezentowania na Walnym Zebraniu wraz z prawem do głosowania nad podejmowanymi uchwałami. Członek Zwyczajny obecny na Walnym Zebraniu nie może reprezentować więcej niż pięciu Członków Zwyczajnych nieobecnych. 

 

§ 13.

 1. Obradom przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany większością głosów Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu. 
 2. Walne Zebranie podjętą przez siebie uchwałą może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 3. W pierwszym terminie Walne Zebranie może podejmować uchwały, jeżeli jest obecnych łącznie co najmniej 50% Członków Zwyczajnych. Jeżeli w terminie pierwszego Walnego Zebrania nie uczestniczy łącznie co najmniej 50% Członków Zwyczajnych, wówczas nie wcześniej niż po upływie godziny można odbyć nowe Walne Zebranie, które będzie zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecnych będzie na nim łącznie co najmniej 10% Członków Zwyczajnych. Jeżeli na nowym Walnym Zebraniu obecnych jest mniej niż 10% Członków Zwyczajnych, to w terminie miesiąca należy zwołać kolejne Walne Zebranie, przy czym Zarząd zobowiązany jest podać w zawiadomieniu, że Walne Zebranie będzie zdolne do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków Zwyczajnych. 
 4. Wszelkie uchwały są podejmowane większością głosów obecnych. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 
 5. Głosowanie jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie rąk, o ile 1/3 Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu nie zażąda głosowania tajnego. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne. 
 6. Protokół z Walnego Zebrania jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego obrad i protokolanta. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

§ 14.

 1. W przypadku, gdy na dzień zwołania Walnego Zebrania pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa i Zarząd podejmie taką decyzję, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia może brać udział w Walnych Zebraniach i korzystać z prawa głosu także za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
 2. Zarząd zwołując Walne Zebranie zawiadamia, czy jest możliwe uczestnictwo w nim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość wskazując wówczas sposób tego udziału (rodzaj oprogramowania i sposób jego obsługi), zakres w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w Walnym Zebraniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 
 3. Udział w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności: 
  1. transmisję obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu, w ramach której mogą się one wypowiadać w toku obrad przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zebrania; 
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu. 
 4. W przypadku, gdy Członek Zwyczajny jest reprezentowany przez pełnomocnika w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uczestnictwo wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pełnomocnictwa przed terminem odbycia Walnego Zebrania w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem, że: 
  1. w przypadku formy pisemnej wymaga się poinformowania pisemnie lub na wskazany w zawiadomieniu adres e-mail o reprezentowaniu przez pełnomocnika, który posiada stałe pełnomocnictwo zdeponowane w Stowarzyszeniu lub osobiste doręczenie pełnomocnictwa, przesłania go przesyłka pocztową, kurierską; 
  2. w przypadku formy elektronicznej wymaga się przesłania tego pełnomocnictwa na adres e-mail wskazany w zawiadomieniu. 
 5. Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są uwzględniane przy obliczaniu ogólnej liczby Członków Zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu po dokonaniu ich identyfikacji przez Przewodniczącego. W tym celu Przewodniczący w zależności od zastosowanego środka komunikacji może żądać od takiej osoby podania danych (PESEL, daty urodzenia, innych informacji pozwalających na identyfikację).
 6. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Przewodniczącego, pod rygorem nieważności uchwały. 
 7. Głosowanie Członków Zwyczajnych, którzy uczestniczą w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość odbywa się poprzez głosową deklarację „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” (w przypadku videokonferencji). W przypadku wykorzystania innego rodzaju środka komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość, szczegółowy opis zasad wykonywania prawa głosu zamieszcza się w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. 
 8. Głosowanie tajne Członków Zwyczajnych, którzy uczestniczą w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość odbywa się wyłącznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania gwarantującego anonimowość, przy czym nazwę i sposób użytkowania należy wskazać w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. 
 9. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Członka Zwyczajnego lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Stowarzyszenie lub jeżeli Członek Zwyczajny lub jego pełnomocnik nie spełnili określonych w zawiadomieniu i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.
 10. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zebrania występują po stronie Stowarzyszenia, Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach.
 1.  

§ 15. 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. zatwierdzanie rocznego budżetu;
 7. ocenianie działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 11. nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 16. 

 1. Walne Zebranie może zmienić się w Zgromadzenie Delegatów. Zgromadzenie Delegatów powstaje w momencie, gdy liczba Członków Zwyczajnych przekroczy 200 osób. 
 2. W skład Zgromadzenia Delegatów wchodzą delegaci poszczególnych Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach poszczególnych Oddziałów w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. 
 3. Każdemu Oddziałowi przysługuje prawo posiadania 1 przedstawiciela na 5 Członków Zwyczajnych. 
 4. Jeżeli liczba Członków Zwyczajnych Oddziału w ocenie Zarządu tego Oddziału wzrośnie do czasu Zgromadzenia Delegatów, uprawniając dany Oddział do wyboru większej liczby delegatów, Walne Zebranie Oddziału ma prawo wybrać delegata rezerwowego lub delegatów rezerwowych, zyskujących uprawnienia delegata tylko i wyłącznie z chwilą osiągnięcia przez Oddział odpowiedniej liczby Członków Zwyczajnych. 
 5. W razie zmiany liczby Członków Zwyczajnych Oddziału Walne Zebranie Oddziału ma prawo do aktualizacji liczby delegatów zgodnej z liczbą Członków Zwyczajnych. 
 6. Zgromadzenie Delegatów działa wedle niniejszego statutu, odnosząc do siebie wszelkie jego postanowienia dotyczące Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 17.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 9 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Pierwszy skład Zarządu Stowarzyszenia powoływany jest na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia przez Członków Założycieli. Członkowie Założyciele powołują pierwszy skład Zarządu i przydzielają powołanym osobom funkcje – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd Stowarzyszenia każdej kolejnej kadencji jest wybierany przez Walne Zebranie, które powołuje Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. Następnie tak wybrani Członkowie Zarządu, podczas Walnego Zebrania, działając jako Zarząd Stowarzyszenia, podejmują uchwałę o przydziale funkcji w Zarządzie dla poszczególnych członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, który wybierany jest przez Walne Zebranie.
 4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat. Jeżeli do składu Zarządu Stowarzyszenia zostanie powołana osoba w trakcie trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia, to jej mandat do działania w Zarządzie wygasa z dniem zakończenia kadencji Zarządu.
 5. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
 7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane przez Sekretarza Zarządu.

 

§ 18.

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  3. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 
  7. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności pożytku publicznego w formie nieodpłatnej albo w formie odpłatnej;
  8. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
  9. zwoływanie Walnego Zebrania;
  10. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków Zwyczajnych, Członków Sympatyków i Członków Wspierających;
  11. rozpatrywanie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
  12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
  13. w szczególnych przypadkach zwalnianie Członków Zwyczajnych z obowiązku płacenia składek członkowskich;
  14. uchwalanie standardów poziomu wiedzy i umiejętności twórcy lub artysty didżeja oraz egzaminów kwalifikacyjnych;
  15. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
  16. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

 

§ 19. 

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych czynności.

 

§ 20. 

 1. Członek Zarządu:
  1. nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z innym członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym Organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego Organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

 

Reprezentacja

 

§ 21. 

 1. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 2.000,00 złotych oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu Stowarzyszenia. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w wysokości 2.000,00 złotych i powyżej oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. W sprawach niemajątkowych, oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest Organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powoływany jest na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia przez Członków Założycieli. Członkowie Założyciele powołują pierwszy skład Komisji Rewizyjnej i przydzielają funkcję Przewodniczącego Komisji.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat. Jeżeli do składu Komisji Rewizyjnej zostanie powołana osoba w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej, to jej mandat do działania w Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem zakończenia kadencji Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
 6. prawo żądania od Członków Stowarzyszenia, Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw;
 7. prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 24.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 2. Do zebrań członków Komisji Rewizyjnej mają odpowiednie zastosowanie § 17 ust. 4 – 7 niniejszego Statutu.

 

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej:
  1. nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z innym członkiem Komisji Rewizyjnej lub członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. nie może być pracownikiem Stowarzyszenia;
  4. może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym Organie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

§ 26.

 1. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi albo w przypadku, gdy obowiązujące prawo na dzień zwołania posiedzenia Zarządu albo Komisji Rewizyjnej na to zezwala, głosowanie poza posiedzeniami ww. Organów może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile członkowie Zarządu albo Komisji Rewizyjnej wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej (tj. co najmniej w drodze korespondencji elektronicznej). 
 2. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu albo Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w tym niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniu sprzęt i oprogramowanie oraz sposób łączenia się z pozostałymi uczestnikami posiedzenia. 
 3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu albo Komisji Rewizyjnej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu albo Komisji Rewizyjnej może wypowiadać się w toku obrad; 
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa, działalność gospodarcza

 

§ 27.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym dochody kapitałowe i z działalności inwestycyjnej na rynku papierów wartościowych;
  4. dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty;
  5. dochody z własnej działalności, jeśli Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 
 3. Nowo przyjęci Członkowie Zwyczajni wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do Członków Stowarzyszenia, członków Organów Stowarzyszenia, lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie Stowarzyszenia, członkowie Organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, członków Organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, członków Organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, członkowie Organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Zakazy, o których mowa w ust. 4 powyżej, dotyczą w takim samym zakresie Członków Zwyczajnych, Członków Honorowych, Członków Sympatyków, a także członków organów Członków Wspierających oraz ich osób bliskich.

 

§ 28. 

 1. W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
 4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 5. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007): 
  1. 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  2. 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;
  3. 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  4. 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  5. 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  6. 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
  7. 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  8. 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;
  9. 94.11.Z. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
  10. 94.12.Z. Działalność organizacji profesjonalnych;
  11. 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 

Rozdział VI

Oddziały Stowarzyszenia i Członkowie Stowarzyszenia w ramach Oddziałów

 

§ 29.

 1. Stowarzyszenie może powoływać swoje Oddziały, które nie będą uzyskiwać osobowości prawnej.
 2. Rozpoczęcie działalności Oddziału Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.
 3. Dziesięciu Członków Zwyczajnych może złożyć wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na utworzenie Oddziału Stowarzyszenia.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zawiera konkluzje z zebrania organizacyjnego Oddziału, w którym dobrowolnie uczestniczy co najmniej dziesięciu Członków Zwyczajnych, którzy nie są zarejestrowani jako Członkowie Zwyczajni działający w strukturze innego Oddziału Stowarzyszenia. Zebranie to musi podjąć uchwały o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia i powołaniu władz Oddziału Stowarzyszenia oraz wskazanie siedziby Oddziału (miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
 5. Zarząd wyraża zgodę na utworzenie Oddziału Stowarzyszenia poprzez podjęcie uchwały o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia lub odmowie jego utworzenia.
 6. Gdy liczba Członków Zwyczajnych przekroczy 200 osób, Zarząd jest zobowiązany do powołania w drodze uchwał tyle Oddziałów Stowarzyszenia, aby łączna ich liczba z dotychczasowymi Oddziałami wynosiła co najmniej 4. W takim wypadku każdy Członek Stowarzyszenia zostanie przypisany do jednego z Oddziałów Stowarzyszenia według miejsca zamieszkania, chyba że działa już w ramach utworzonego uprzednio Oddziału. W tak utworzonych Oddziałach, Zarząd w uchwale, o której mowa w  pierwszym zdaniu powyżej, powołuje pierwsze władze Oddziału oraz wskazuje siedzibę Oddziału (miejscowość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Do powołania Oddziałów Stowarzyszenia w trybie opisanym w niniejszym ustępie nie stosuje się postanowień § 29 ust. 1 – 5 niniejszego Statutu.
 7. Zarząd składa wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym utworzenia Oddziału Stowarzyszenia, po otrzymaniu protokołu z pierwszego zjazdu Członków Zwyczajnych, którzy zamierzają działać w strukturze utworzonego Oddziału Stowarzyszenia albo po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 7 powyżej.

 

§ 30.

 1. Oddział Stowarzyszenia jest personalną wspólnotą Członków, w której nie może być mniej niż dziesięciu Członków Zwyczajnych.
 2. Oddział Stowarzyszenia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Oddział Stowarzyszenia likwiduje Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku likwidacji Oddziału Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Oddziału, w której podejmuje decyzję w sprawie składników majątkowych Oddziału Stowarzyszenia.
 4. Jeżeli w Oddziale Stowarzyszenia będzie mniej niż dziesięciu Członków Zwyczajnych, a sytuacja ta będzie trwać więcej niż sześć miesięcy, Zarząd może podjąć decyzję o likwidacji Oddziału Stowarzyszenia.
 5. Wybory członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Zgromadzenie Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym na okres 5 lat. 
 6. Dokładną liczbę członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Walne Zebranie Oddziału. 

 

§ 31.

 1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. 
 2. Walne Zebranie Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
 3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału należy: 
  1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Organów Stowarzyszenia;
  2. przyjęcie regulaminu określającego szczegółową organizację Oddziału i sposób działania, który będzie zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu;
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  6. wybór spośród Członków Zwyczajnych delegatów na Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział Członkowie Zwyczajni z terenu objętego działalnością Oddziału.
 5. Zwołane w trybie zgodnym z niniejszym statutem Walne Zebranie Oddziału jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę osób obecnych na obradach.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § do Walnego Zebrania Oddziału stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania. 

 

§ 32.

 1. Dokładną liczbę członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Walne Zebranie Oddziału.
 2. W skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: Prezes Oddziału, Skarbnik i Sekretarz.
 3. Ukonstytuowany Zarząd Oddziału bezzwłocznie przesyła do Zarządu Stowarzyszenia protokoły z Walnego Zebrania Oddziału i swojego zebrania konstytucyjnego.
 4. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Stowarzyszenia i działa na zasadach, takich jak Zarząd Stowarzyszenia, ale w stosunku do Członków Oddziału Stowarzyszenia i jego majątku.
 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
  1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
  2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Organów Stowarzyszenia;
  3. koordynowanie działalności Oddziału z Zarządem Stowarzyszenia;
  4. współdziałanie z innymi Oddziałami Stowarzyszenia;
  5. zbieranie składek członkowskich na terytorium właściwym Oddziału;
  6. powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań oraz nadzorowanie ich działalności;
  7. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
  8. przygotowywanie Walnych Zebrań Oddziału. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § do Zarządu Oddziału stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu Stowarzyszenia. 
 7. Członek Zarządu oddziału może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym Organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 33.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w ciągu kadencji kontroli całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowe.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia liczy 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do władz Stowarzyszenia różnych szczebli z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 34.

 1. W Stowarzyszeniu mogą działać środowiskowe, regionalne oraz ogólnopolskie ruchy programowo-metodyczne, skupiające Członków Stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady działania ruchów programowo-metodycznych określa Zarząd.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia oraz regulacje szczególne

 

§ 35.

 1. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie wskazuje także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 

Statut niniejszy składa się z 35 paragrafów i został podpisany przez Członków Założycieli Stowarzyszenia w dniu 27 lipca 2022.